Kilkaset godzin pracy z osobami z niepełnosprawnością, sesje coachingowe i warsztaty, które wspierają ich wejście na otwarty rynek pracy. Pisanie i prowadzenie paneli związanych z sytuacją kobiet na rynku pracy. Promowanie i pokazywanie znaczenia włączania osób z niepełnosprawnością i osób dojrzałych do zespołów i firm, nie dlatego że tak wypada, tylko dlatego, że zwiększa to efektywność ich funkcjonowania.

Kilkadziesiąt napisanych i zrealizowanych na rzecz wielu organizacji projektów dotyczących aktywizacji społecznej oraz zawodowej osób z niepełnosprawnościami, w tym funkcjonowania na rynku pracy oraz włączania, również przez sport. To wszystko, stało się zalążkiem do wyklarowania się idei i założeń Fundacji Make it Happen. 

Stoi za nami kilka lat doświadczenia, które formowały nas i nasz światopogląd.  Pierwsze działania za nami. Zapraszamy do współpracy!

Monika Dawid-Sawicka i Marzena Kotwica

W centrum działań Fundacji Make it Happen jest wspieranie osób z niepełnosprawnościami, kobiet, młodzieży, osób 50+, poprzez:
a. dostarczanie fachowej wiedzy niezbędnej do rozwoju osobistego i zawodowego,
b. szkolenia i warsztaty tworzące warunki do rozwoju intelektualnego, zawodowego, społecznego oraz sportowego,
c. krzewienie kultury fizycznej na rzecz włączania i wyrównywania szans,
d. promowanie i wnoszenie do głównego nurtu społeczeństwa wartości włączających, kobiecych i współpracy,
e. przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu ze względu na niepełnosprawność, płeć, wiek, status społeczny, stan zdrowia oraz narodowość.